Algemene Voorwaarden 2024

Begrippen 

Gast: een (natuurlijk) persoon, die een overnachting Bij de Rode Beuken boekt of wenst te gaan boeken.
Eigenaar: de rechtmatige eigenaar van de accommodatie die faciliteiten biedt voor overnachting, ontbijt, lunch en diner.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van de eigenaar. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voorzover deze door de eigenaar zijn bevestigd.

Aanbiedingen, prijzen en tarieven
Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website van www.overnachtenbijderodebeuken.nl en eventuele andere schriftelijke uitingen worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.
De gast verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van de -accommodatie door de eigenaar op de website en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen.
Bijzondere bijkomende kosten zoals schadeherstel- of vervangingskosten, huisdieren en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld.

Reservering
Zodra eigenaar van gast een opdracht tot reservering heeft ontvangen, telefonisch, via de website of schriftelijk, ontvangt u een bevestigingsformulier met prijsopgave van uw reservering. Pas na ontvangst van de aanbetaling ter grootte van 50% van het tarief, is de overeenkomst tot stand gekomen. De eigenaar heeft te allen tijde het recht om alvorens de overeenkomst tot stand is gekomen een boeking zonder opgave van redenen terug te trekken. Door de eigenaar gestuurde boekingsformulieren/facturen/verblijfstickets en eventueel andere schriftelijke bescheiden bevatten alle relevante gegevens voor het verblijf in de accommodatie. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de gast zich om na ontvangst van het boekingsformulier/factuur en eventuele andere schriftelijke bescheiden de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 7 dagen na ontvangst van het boekingsformulier/factuur en of andere bescheiden aan de eigenaar te melden. Blijft een dergelijke melding binnen de gestelde termijn uit, dan is de gast niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van het boekingsformulier/factuur en of andere bescheiden te beroepen.

Betaling en verdere afwikkeling
Pas na betaling van de aanbetaling is de reservering bindend. Het resterende deel van de (huur)som dient u bij aankomst te voldoen.

Annulering
Een annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren. Hiervoor gelden de volgende regels:
– bij annulering tot 14 dagen vóór de dag van aankomst wordt 30% van de huursom in rekening gebracht.
– bij annulering later dan de 4e dag voor aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.

Voortijdig vertrek
Bij voortijdig vertrek kan men geen aanspraak maken op restitutie.

Aansprakelijkheid
Eigenaar is niet aansprakelijk te stellen voor schade ontstaan door brand, lekkage, ongeval of welke oorzaak dan ook, aan gasten, diens medegasten en/of eigendommen. Indien de eigenaar door overmacht gedwongen is een boekingsovereenkomst te annuleren, is de eigenaar op generlei wijze aansprakelijk te stellen. In een dergelijke situatie zal volledige restitutie van het aan eigenaar betaalde bedrag plaatsvinden. De gast is aansprakelijk voor alle schade aan de accommodatie, inventaris en/of meubilair, die tijdens de verblijfsperiode ontstaat, door hem of zijn medegasten. Dit wordt voor rekening van de gast hersteld.

Verblijf
Bij aankomst kan de accommodatie na 15.00 uur worden betrokken of indien anders vooraf afgesproken. In de meeste gevallen dient het vóór 11.00 uur weer te zijn verlaten. Afwijkingen worden bij de boekingsbevestiging vermeld. In de accommodatie mag niet door meer personen worden overnacht dan schriftelijk is overeengekomen. Indien blijkt dat er toch meer gasten zijn dan overeengekomen, heeft de eigenaar het recht u de toegang te ontzeggen, of EUR 100,00 per boventallig persoon per dag in rekening te brengen. Dit naar gelang de situatie ter plaatse. Het meebrengen van huisdieren niet slechts toegestaan. Op de dag van vertrek dient de accommodatie schoon en opgeruimd te worden achtergelaten.

Klachten
Bent u niet tevreden uw accommodatie en overige dienstverlenignen, dan dient u dezelfde dag van aankomst nog contact op te nemen met de eigenaar.

Slotbepaling
Op de onderhavige voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit het boekingsformulier/factuur en andere schriftelijke bescheiden of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald. Indien en voor zover enige bepaling in het boekingsformulier/factuur of andere schriftelijke bescheiden en de onderhavige voorwaarden nietig mocht lijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.